fbpx Zmiany w 2019 - ZUS uzależniony od przychodu. | Szukam Księgowej
Cookies - zamknij Cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić Tobie najlepszą możliwą obsługę na naszej stronie. Kontynuując wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies.

Zmiany w 2019 - ZUS uzależniony od przychodu.

Zmiany w 2019 - ZUS uzależniony od przychodu.

Zmiany w 2019 - ZUS uzależniony od przychodu

Zmiana dotycząca składek odprowadzanych do ZUS-u została wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (z dnia 20 lipca 2018 roku).

Zgodnie z ustawą, chodzić będzie o składki emerytalne i rentowe, ale przepisy wyraźnie wskazują, iż taka sama podstawa będzie obowiązywać dla składki wypadkowej i dobrowolnej składki chorobowej, a także FP. Podstawa nie będzie jednak obowiązywała w przypadku składki zdrowotnej. Pierwszy ZUS uzależniony od przychodu przedsiębiorcy zapłacą w lutym 2019 – za styczeń 2019 roku.

Ustawa ma przynieść m.in. oszczędności dla przedsiębiorców, wpłynąć na powstawanie nowych firm, a także poprawić rentowność już działających działalności gospodarczych i zapewnić lepsze perspektywy ich rozwoju.

Dla kogo ZUS uzależniony od przychodu?

 

Z nowego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód roczny (uzyskany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej) nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, jaka obowiązywała w grudniu poprzedniego roku. Jeśli więc idzie o 2019 rok, to limit przychodu można obliczyć na podstawie minimalnego wynagrodzenia z grudnia 2018 roku – wynosi on 63 tysiące złotych.

Warto pamiętać, że jeśli działalność została założona, zawieszona bądź zlikwidowana w trakcie roku, to wtedy roczny limit przychodu jest proporcjonalnie zmniejszany – limit uzyskuje się, dzieląc wspomnianą trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, a następnie mnożąc przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Ilustruje to następujący przykład: przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku, a więc 275 dni, będzie mógł skorzystać z limitu przychodu w wysokości 47 465, 75 zł.

ZUS uzależniony od przychodu – dobrowolność, a nie obowiązek

Biuro Księgowe Perfekto uczula, że wyliczanie oraz opłacanie składek w zależności od przychodu będzie dostępne dla osób prowadzących działalność, nie będzie zaś dotyczyło osób współpracujących. Taki sposób rozliczania składek będzie przywilejem dla przedsiębiorcy, tak więc osoba uprawniona do opłacania obniżonych składek będzie mogła z tej możliwości skorzystać, jednak nie będzie to w żadnym wypadku jej obowiązkiem.

W jaki sposób wyliczyć podstawę uzależnioną od przychodu?

Na początku przedsiębiorca musi ustalić swój roczny przychód – są to przychody netto z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli kwota przychodu nie jest wyższa od kwoty limitu, to wówczas przedsiębiorca ustala swój przeciętny miesięczny przychód. Aby to zrobić, należy podzielić roczny przychód przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Warto pamiętać, że dane takie jak przychód czy liczba dni prowadzenia działalności dotyczą poprzedniego roku – a więc na rok 2019 bierzemy pod uwagę dane z roku 2018.

W następnym kroku musimy sprawdzić współczynnik potrzebny do wyliczenia podstawy. Taki współczynnik prezes ZUS ogłasza w Dzienniku Ustaw. Dysponując tymi wszystkimi danymi, możemy wyliczyć podstawę uzależnioną od przychodu – w tym celu należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód przez współczynnik.

Podstawa uzależniona od przychodu nie może być:

  • Niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym,

  • Wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Składki ZUS od przychodu – przywilej nie dla wszystkich?

Zgodnie z ustawą są takie grupy podmiotów, których przywilej niższego ZUS-u nie dotyczy. W pierwszej kolejności są to osoby, które osiągnęły w poprzednim roku kalendarzowym przychód przekraczający trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w grudniu poprzedniego roku. Poza tym z takiej możliwości nie skorzystają osoby rozliczające się w roku poprzednim na karcie podatkowej i korzystające ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ w ich przypadku nie ma możliwości weryfikacji przychodu.

ZUS uzależniony od przychodu nie będzie także dostępny dla osób, które mają prawo do małego ZUS – wtedy, gdy nowe rozwiązanie będzie dla nich mniej korzystne. Kolejną grupą podmiotów, które nie skorzystają z tej zmiany, są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Zmiana nie obejmie też twórców, artystów, przedstawicieli wolnych zawodów, a także osób prowadzących szkoły publiczne lub niepubliczne czy też inną formę wychowania przedszkolnego. Zmiana nie dotyczy również osób będących wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Niższych składek ZUS, uzależnionych od przychodu, nie będą także odprowadzać osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy wykonywały wcześniej czynności wchodzące w zakres prowadzonej obecnie działalności. Nowa ustawa nie dotyczy też osób, które ustaliły najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zmiana podstawy a informowanie ZUS-u

Przedsiębiorca opłacający składki ZUS zgodnie z nowymi przepisami, będzie składał imienny raport miesięczny albo deklarację rozliczeniową. Na podstawie tych dokumentów ZUS będzie miał wiedzę, że płatnik opłaca składki społeczne w oparciu o podstawę ustaloną na bazie przychodu. ZUS będzie także mógł zażądać dokumentów, które potwierdzają wysokość przychodu za poprzedni rok.

Masz pytania odnośnie do nowych przepisów, wchodzących w życie już w 2019 roku? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania – zapraszamy do kontaktu z Biurem Księgowym Perfekto!